Vakıf İpekhan İstiklal Caddesi Mis Sokak No:1 Beyoğlu 34435 İstanbul – TÜRKİYE

SENTIRE HOTEL

Pho: 0212 243 50 50

  FOLLOW US

  Sentire Hotel

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  Mesafeli Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ REZERVASYON SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. GİRİŞ

  İşbu Mesafeli Rezervasyon Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan hizmetler ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, mesafeli rezervasyon sözleşmesine konu hizmeti onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. BİLGİLER

  2.1. SATICI’YA AİT BİLGİLER

  İsim/Unvanı       :İPEK PETEK İNŞAAT A.Ş. (SENTİRE HOTEL RESİDENCES)

  Vergi Dairesi       :BEŞİKTAŞ

  Vergi Numarası :4790876573

  MERSİS Numarası :0479 0876 5730 0001

  Adres    Merkez : Levent Mah. Sülün Sok. No:15 Beşiktaş İstanbul

  Telefon :Fax        : 0212 269 85 15 (PBX) – 212 269 85 18

  E-posta : Web   :[email protected]

  2.2. ALICI’YA AİT BİLGİLER

  Ad                          :

  Soyad                   :

  T.C. Kimlik No.   :

  Fatura Adresi     :

  Telefon                 :

  E-posta                :

  SATICI tarafından sunulan hizmetlerden faydalanma talebinde bulunan yukarıda bilgileri yer alan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

  3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE VERGİLER DAHİL FİYATI

  Aşağıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin ALICI tarafından ödenmesi gereken vergiler dâhil toplam konaklama bedellerini ve mesafeli rezervasyon sözleşmesi kapsamında ödenecek rezervasyon bedelini teşkil eder. Sözleşme konusu hizmet aşağıda bilgileri yer alan lokasyonda verilecek konaklama hizmetinden ibarettir. ALICI mesafeli rezervasyon sözleşmesinin kurulması ile rezervasyon bedelini ödeyeceğini ancak sözleşmeye konu hizmetten faydalanabilmek adına Konaklama Bedeli’nin tamamını Lokasyon’a giriş esnasında ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme koşulları www. Sentirehotel.com.tr internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) ve aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir.

  Otel Adı/Lokasyon Bilgisi: Sentire Hotels & residences Beyoğlu

  Oda Detayları:

  Konaklama Başlangıç Tarihi:

  Konaklama Sona Erme Tarihi:

  Konaklama Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil toplam tutar):

  Rezervasyon Fiyatı (KDV dahil toplam tutar):

  Fatura Adresi:

  4. GENEL ŞARTLAR

  İşbu Ön Bilgilendirme Formu Lokasyon rezervasyon kurallarına ve rezervasyon tarihi itibariyle uygulanacak rezervasyon şartları ve bedellerine ilişkin olup, ALICI’nın bakiye konaklama bedeline ilişkin yükümlülükleri bakidir. ALICI Lokasyon’a giriş yaptığı andan itibaren SATICI tarafından belirlenen kurallara uyumakla yükümlü olduğunu ve Lokasyon tarafından sunulan ücretli hizmet ve hakları ücretini ödemesi mukabilinde tesis edebileceğini bilmektedir.

  4.1. Hizmet, ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden seçmiş olduğu ve yukarıda belirtilen Lokasyon’da bulunan otelde ifa edilecektir.

  4.2. Rezervasyon sırasında girilen misafir/ALICI bilgileri ile Lokasyon’da hizmetten faydalanacak olan kişilerin aynı olası gerekmektedir. ALICI bu hususta doğru ve güncel bilgilerin rezervasyon sistemine girilesinden sorumludur.

  4.3. Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

  4.4. ALICI, Hizmet Başlangıç Tarihi’nde otele giriş yapamayacağı veya geç giriş yapacağı bilgisini SATICI ile paylaşmak durumundadır. Aksi durumlarda SATICI, ALICI’nın rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu gibi durumlarda SATICI tarafından ücret iadesi yapılmayacaktır.

  4.5. Hizmet Başlangıç Tarihi ve bu tarihten sonraki herhangi bir iptal veya değişikliklerde ücret iadesi yapılmamaktadır.

  4.6. ALICI’nın, Hizmet’in Bitiş Tarihi’nden önce otelden çıkması durumunda konaklamadığı günler için ücret iadesi yapılmaz.

  4.7. Hizmet’in Başlangıç Tarihi için Lokasyon’a giriş saati 15.00, Hizmet’in Bitiş Tarihi’nde Lokasyon’dan çıkış saati ise 12.00’dır.

  4.8. Lokasyon bazında 0-18 yaş aralığında misafir için farklı fiyatlar uygulanabilir. ALICI, Hizmet Başlangıç Tarihi’nde nüfus cüzdanı/pasaport kontrolü yapabileceğini kabul eder. SATICI, çocuk misafirler için rezervasyon sırasında verilen bilgilerde yaş farklılığı tespit edildiği takdirde ücret farkını ALICI’dan isteme hakkına sahiptir. Ücret farkı ALICI tarafından ödenmez ise SATICI sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

  4.9. SATICI dilediği takdirde ALICI’nın oda tipi değişikliklerini ve rezervasyona misafir ekleme taleplerini kabul edebilir. Bu durumda rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir.

  4.10. SATICI, ALICI’nın 3. kişiler ile yaptığı anlaşmalar kapsamında araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.

  4.11. ALICI, Sözleşme konusu Hizmet Bedellerinin tahsili için bildirmiş olduğu kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  4.12. SATICI, hizmetin kullanımına ilişkin koşulları yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla kendi takdiri ile İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

  4.13. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

  4.14. SATICI, satın alınan hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı, SATICI’nın veya hizmet alınacak Lokasyon’un çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve SATICI’nın kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen hallerde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu ALICI’ya bildirecek ve SATICI tarafından ilgili bedellerin ödenmiş olması halinde, hizmetin sunulamadığı dönemlere ilişkin ödenen bedeli ALICI’ya iade edecektir.

  4.15. ALICI işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin seçimine uygun şekilde bizzat veya hizmetten faydalanacak olan 3. şahıslar tarafından kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  4.16. ALICI, işbu Sözleşme’de anılan hak ve yükümlülükler hakkında hizmetten faydalanacak olan 3. şahısları bilgilendirmek ve bu şartlara ilgili şahıs tarafından riayet edilmesini sağlamakla mükellef olduğunu; aksi bir durumda SATICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.17. ALICI’nın kredi kartı ile taksitle rezervasyon bedelini ödemesi durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

  4.18. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemler sonucunda borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde ALICI, bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve ilgili bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI, borcu ödemekte temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI nezdinde oluşan zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

  4.19. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerine, tüm vergiler dahil satış fiyatına, rezervasyon fiyatına ve ödeme şekli ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  4.20. ALICI; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgilerini, faydalanmak istediği hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemlerini, cayma hakkına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

  4.21. Odalarla meydana gelebilecek kayıp, çalıntı iddia ve taleplerine ilişkin SATICI’ya sorumluluk izafe edilemez, ALICI eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumlu olacağını; tüm bu sebepler doğrultusunda işbu maddeye aykırılık halinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan SATICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.22. SATICI, sadece kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları kendisi tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar yapabilecektir.

  4.24. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir satın alma işlemi öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

  4.25. Sözleşme konusu hizmetten faydalanılabilmesi için konaklama bedelinin tümünün ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. ALICI tarafından Sözleşme konusu konaklama bedelinin tamamını ödenmez, herhangi bir sebeple ödeme gerçekleşmez veya ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir veya hizmetin ifasından evvel harcama itirazına konu olması hasebiyle hizmet bedeli ALICI’ya ödenmez ve/veya ALICI’dan geri alınır ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.26. ALICI, hizmetten faydalanma talebinde bulunurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  4.27. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

  4.28. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

  4.29. SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

  4.30. ALICI; satın aldığı hizmetin ifa edileceği lokasyounun/otelin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, otel içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ALICI’ya ait olup; bu durumda SATICI’nın hizmeti derhal sonlandırma hakkı saklıdır.

  5. CAYMA HAKKININ İSTİSNASI

  İşbu Sözleşme kapsamında SATICI tarafından verilecek hizmetler, 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.g. maddesi gereği “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.” niteliği taşımakta olup; bu kapsamda değerlendirilen sözleşmeler için ALICI cayma hakkından faydalanamayacaktır.

  6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir. Bununla birlikte ALICI, satın aldığı hizmet ilgili şikâyetlerini SATICI’ya doğrudan iletebilecektir.

  İşbu Mesafeli Rezervasyon Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli rezervasyon sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

  Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu hizmetten faydalanma talebinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  İPEK PETEK İNŞAAT A.Ş.

  SENTİRE HOTELS & RESİDENCES

  You don't have permission to register

  Select your currency
  EUR Euro
  Support