Vakıf İpekhan İstiklal Caddesi Mis Sokak No:1 Beyoğlu 34435 İstanbul – TÜRKİYE

SENTIRE HOTEL

Pho: 0212 243 50 50

  FOLLOW US

  Sentire Hotel

  KVKK

  KVKK Aydınlatma Metni

  İPEK PETEK İNŞAAT A.Ş. (SENTIRE HOTELS & RESIDENCES)  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında İPEK PETEK İNŞAAT A.Ş. (SENTIRE HOTELS & RESIDENCES)   olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

  Veri Sorumlusu

  KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  SENTIRE HOTELS & RESIDENCES   tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

  Sentire Hotels & Residences, çalışanlarından, müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nin kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz tedarikçilerimizle ve iş ortaklarımızla meşru ticari amaçlarla ve operasyonel sebeplerle paylaşılabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılan kişisel verilerin güvenliği konusunda üçüncü kişilerden gerekli özeni göstermeleri talep edilmektedir.  Ayrıca kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve KVKK’nun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

  Kişisel verileriniz; fiziki ortamda binamızda bulunan güvenlik kameraları ile ses ve görüntü elde edilmesi yoluyla Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi [email protected] adresinden e-posta yoluyla ya da  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

  You don't have permission to register

  Select your currency
  EUR Euro
  Support